Regulamin konkursu na rocznicę Esportmanii

esportmania_logo_image Foto: Esportmania.pl

Poniżej przedstawiamy założenia i regulamin konkursu, który redakcja Esportmanii organizuje z okazji pierwszej rocznicy swojej działalności.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu jest Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672), ul. Domaniewska 52, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł, NIP: 5272677009, REGON: 146127300, zwana dalej „RASP”, „Organizatorem Konkursu” lub „Organizatorem”. 

1.2. Konkurs realizowany będzie w dniach 6-15 na stronie Esportmania.pl oraz na fanpageserwisu “Esportmania” na platformie Facebook.

1.3. Miejscem konkursów jest terytorium Polski. 

1.4. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na na stronie Esportmania.pl oraz na fanpage Esportmania w portalu społecznościowym Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/Esportmania1/. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook. Organizator zobowiązany jest zwolnić Serwis Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niniejszymi konkursami, w tym w szczególności z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem jego Uczestników.

1.5 Definicje: Przez terminy użyte w niniejszym Regulaminie rozumie się:

Profil Esportmania - Oficjalny profil aplikacji Esportmania.pl dostępny pod adresem https://www.facebook.com/Esportmania1/

Regulamin – niniejszy regulamin;

Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie;

Uczestnik Konkursu – Użytkownik, który zgłosi się do udziału w Konkursie;  Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie facebook.com i korzystająca z Profilu Esportmania (oglądająca treści zamieszczane na tym profilu, dodające komentarze itp.)

§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletni Użytkownicy, którzy w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.   

2.2. W przypadku osób niepełnoletnich uczestniczących w Konkursie Organizator zastrzega sobie prawo do wydania nagrody po otrzymania pisemnej zgody ich opiekunów prawnych/ rodziców, dostarczonej Organizatorowi najpóźniej w dniu odbioru nagrody, w dwóch oryginalnych egzemplarzach.

2.3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.  

2.4. Użytkownicy spełniający powyższe wymagania mogą wziąć udział w Konkursie wysyłając odpowiedź na pytanie konkursowe poprzez dodanie komentarza na Profilu Esportmania pod postem konkursowym (zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu).

2.5. W Konkursie można wziąć udział tylko raz. Dana osoba może wziąć udział w Konkursie tylko z jednego konta w serwisie Facebook. W przypadku dokonania przez tą samą osobę kilku zgłoszeń do Konkursu pod uwagę brane będzie tylko pierwsze z nich.

2.6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.  

2.7. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie.  

2.8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszeń do Konkursu, które nie dotarły do niego w odpowiednim terminie, z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.  

2.9. W Konkursie wyłanianych będzie dziesięciu zwycięzców. Nagrodami w konkursie są

a) dwie główne nagrody każda obejmująca pakiet „Ekstremalnie” opisany na stronie https://prezentmarzen.com/prezentmarzen-ekstremalnie/. Wartość nagrody wynosi 789 zł.

b) osiem nagród standardowych każda obejmująca pakiet „Adrenalina” https://prezentmarzen.com/prezent-marzen-adrenalina/. Wartość nagrody wynosi 299 zł.

§ 3 Zasady przyznawania nagród Konkursowych

3.1. Zadaniem każdego Uczestnika Konkursu będzie opublikowanie na Profilu Esportmania odpowiedzi na pytanie opublikowane w danym dniu Konkursu na stronie www wskazanej w ust. 1.2 powyżej. Pytanie opublikowane zostanie z formie grafiki i dotyczyć będzie działalności serwisu www.Esportmania.pl. W każdym dniu trwania Konkursu zostanie opublikowane osobne pytanie. Nagroda główna zostanie przyznana za odpowiedź na pytania zadane w pierwszym i ostatnim dniu Konkursu, w pozostałych dniach Konkursu przyznawane będą nagrody standardowe.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uwzględnienia w Konkursie, a także do usunięcia z Profilu Esportmania, Odpowiedzi, która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osób trzecich. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Odpowiedzi, które:

• są obraźliwe;

• nawołują do agresji;

• obrażają osoby trzecie;

• zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;

• obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

• są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy;

• przyczyniają się do łamania praw autorskich;

• propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających;

• propagują nadmierne spożywanie alkoholu;

• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;

• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik;

• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy);

• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin

3.3. Organizator zastrzega sobie prawo także prawo do usunięcia/nie opublikowania Odpowiedzi, których autorzy:  

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Facebook;

c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook; d) naruszają regulamin serwisu Facebook,  

Organizator uprawniony będzie także do publikacji treści odpowiedzi w swoich serwisach internetowych i profilach w serwisie Facebook.

 3.4. Kryterium wyłonienia Zwycięzcy jest nadesłanie najciekawszej Odpowiedzi. Oceny Odpowiedzi Konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z Przedstawicieli Organizatora.

 3.5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora. Z czynności Komisji zostanie sporządzony protokół, z wyszczególnieniem Zwycięzców Konkursu oraz przyznanych im nagród.  

3.6. Posiedzenia Komisji, podczas których nastąpi przyznanie nagród Konkursowych, odbywać się będą w dniu następującym po danym dniu Konkursu.

3.7. Nagrody w Konkursie określone w pkt. 2.9. powyżej nie podlegają wymianie na ich równowartość w pieniądzu, ani na nagrody innego rodzaju. 

3.8. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.  

§ 4 Ogłaszanie wyników i wydanie nagród w Konkursie

4.1. Informacja o wynikach Konkursu umieszczona zostanie w formie informacji na stronie www. wskazanej w ust. 1.2 powyżej oraz na Profilu Esportmania w dniu odpowiedniego posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt. 3.6 niniejszego Regulaminu.Zwycięzca nagrody w Konkursie przyznawanej w danym dniu Konkursu zostanie ogłoszony na stronie www. wskazanej w ust. 1.2 powyżej oraz na Profilu Esportmania w dniu danego posiedzenia Komisji Konkursowej.

4.2. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o wygranej poprzez oznaczenie na serwisie Facebook, poprzez: dodanie komentarza pod nagrodzoną Odpowiedzią i publikacji jej w formie grafiki na Profilu Esportmania, a następnie w terminie do 48 godzin jest zobowiązany przesłać za pomocą zwrotnej wiadomości e-mail swoje dane adresowe na adres: konkursy@onet.pl lub w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook. 

 4.3. Zwycięzca, aby mógł otrzymać nagrodę zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania z kodem pocztowym.

4.4. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

4.5. Wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

4.6. Nagroda może zostać przyznana jedynie osobie, która spełni wszystkie warunki Konkursu opisane w niniejszym Regulaminie.

 4.7. Po zakończeniu procesu weryfikacji danych Zwycięzca zostanie poinformowany przez Organizatora o sposobie i miejscu odbioru nagrody. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.  

4.8 Każdy Uczestnik Konkursu może uzyskać wyłącznie jedną nagrodę.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.   

5.2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: konkursy@onet.pl. Tytuł e-maila: Reklamacja: „Konkurs – Esportmania” reklamacja powinna być składana na adres Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków z dopiskiem: „Konkurs –Esportmania”

 5.3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.  

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.  

5.5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

 § 6 Przetwarzanie danych osobowych

 6.1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym RODO.  

 6.2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.  

 6.3. Organizator w celu niezbędnym do realizacji Konkursu, przetwarza dane osobowe Uczestnika Konkursu podane przez niego w poście konkursowym, o którym mowa w § 2 Regulaminu (pkt 2.5. Regulaminu), zgodnie z art. 6 ust.1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

 6.4. W celu technicznej realizacji wysyłki nagród, dane Zwycięzców Konkursu zostaną przekazane firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody. 

 6.5. Podanie danych jest dobrowolne niemniej konieczne do udziału w Konkursie, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych. Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce prywatności -http://polityka-prywatnosci.onet.pl/ . W celu realizacji praw – napisz do BOK konkursy@onet.pl

§ 7 Postanowienia Końcowe

7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu facebook.com w ramach Profilu Esportmania.

7.2. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. 

 7.3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów. 

Źródło: Materiały własne

Zobacz komentarze